ᓵᓚᖃᖅᑐᑦ 2017/18-ᒥ

ᐊᕐᕌᒍ 2018 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᕐᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᓚᐅᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓵᓚᖃᕋᔭᕐᑐᓂᒃ. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᑐᓂᖁᑎᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ.

  • ᕉᑕ ᖃᕆᑕᖅ ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑎᓕᐅᕇᓐᓇᐅᔭᖅᐸᒃᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖁᓪᓗᓂᒋᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᓱᖁᑎᒋᓇᓂᒋᑦ. ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᖅᑎᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐃᓕᖁᓯᐊᓂᒃᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᒻᓚᕆᒃᖢᓂ.

  • ᓴᐃᕋ ᑕᖁᓕᒃ ᑕᓗᖅᔪᐊᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔨᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 35−ᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐅᐱᒋᑦᑎᐊᕐᖢᓂᐅᒃᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓴᐃᓂᕆᕙᒃᑕᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᖃᓱᐃᑦᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᓯᐅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑦᑎᐊᕐᒪᒍ.

  • ᓵᓐ ᖄᐱᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᒪᒃᑯᐸᓘᔭᖅᖢᓂ ᓴᕿᑦᑎᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑕᑯᒃᓴᕈᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑏᓐᓇᕋᓱᐊᕐᐸᒃᑕᖓ ᓴᓇᕝᕕᖕᒥᓂ, ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᖅᓗ ᐊᑦᑕᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓖᓐᓇᐅᔭᕐᑕᖓ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᕙᒃᑐᖅ, ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᖢᑎᒃ, ᓄᓇᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᕙᒃᖢᑎᒃ, ᓂᕿᒃᓴᖏᓐᓂᒃᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓂᒃᓗ ᐃᓕᓴᐃᖃᓯᐅᑦᔨᒪᕆᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.