ᓵᓚᖃᖅᑐᑦ 2018/19-ᒥ

ᒥᐊᓕ ᕿᓚᕝᕙᖅ

  • ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓲᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᓂᒃ.
  • ᐃᓐᓇᖅᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᓂᐱᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᓐᖑᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐊᓯᐅᕙᓪᓕᐊᖁᓇᒋᑦ.
  • ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᖃᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖅᓴᓄᑦ.
  • ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᖏᓐᑐᓄᑦ ᓴᓇᕙᒃᑕᒥᓂᒃᓗ ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᑎᖃᖅᐸᒃᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓐᖑᐊᕈᑎᒐᓚᖕᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃᓗ.
  • ᒥᐊᓕᐅᑉ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᒃᐱᒋᑐᐃᓐᓇᖅᓗᓂᐅᒃ ᐱᖏᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓐᓂᕈᓱᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐊᓂᒃᓗ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᕙᒃᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᓂᒋᑦ, ᑕᒪᒃᑯᑎᒎᓇᖅᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᓇᓱᐊᕐᐸᒃᑕᖏᑦ.

ᒨᓇ ᑎᒃᑖᓕᒃ

  • ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᓂ ᐱᓕᕆᕙᒃᑐᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᕙᒃᑐᖅ ᑐᓵᔨᐅᕙᒃᑐᖅ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᓴᐳᑦᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓐᓇᓱᐊᕐᐸᒃᑕᖓ ᕿᑎᒥᐅᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᖏᑎᒍᑦ
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᓇᓱᐊᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ
  • ᐃᑲᔪᐃᓐᓇᓲᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᖃᓕᕌᖓᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᑎᐅᕙᒃᖢᓂᓗ ᒪᑐᐃᓯᑎᑕᐅᑦᑕᖅᑐᖅ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖃᓕᕌᖓᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑕᖅᑐᖅ, ᕿᓚᐅᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐆᒪᓇᓱᐊᕈᓯᖏᓐᓂᒃ

ᐃᒥᓕ ᐊᖑᓛᓕᒃ

ᓈᓐᓯ ᑲᓪᓗᒃ

ᕌᐳᑦ ᔪᐊᓇᓯ

ᐹᐱᐅᑦ ᐃᑲᔪᑦᓯᐊᕐᓂᕆᔭᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᖓ ᐱᓕᕆᓂᓕᒫᒥᓄᑦ. ᖃᐅᑕᒫᓪᓗ ᑕᑯᕙᒃᑐᒍᑦ ᐹᐱᐅᑉ ᑭᓄᐃᓵᕈᑎᕙᒃᑐᓂᑎᒍᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᓐᖔᕐᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐊᐱᖅᓱᓕᕌᖓᑦᑕ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᖃᖂᔨᖏᒃᑲᓗᐊᕐᐸᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᒪᔪᖅ, ᐹᐱᐅᒃ ᑭᒡᒍᓯᖏᑦ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᖢᓂᒋᑦ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᖅᑕᑦᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᕙᒃᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᖢᓂ. ᐱᒃᑯᒍᓲᑎᖃᖅᑐᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ, ᐃᓕᖁᓯᕐᒥᓂᒃᓗ ᓇᓗᓇᕈᓐᓃᕐᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᑦᑎᐊᕐᑐᓂᐅᒃ, ᐱᐅᒋᔭᐅᑯᓪᓗᓂᐅᒃᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒥᐅᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᕗᖓᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᐹᐱ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᐅᓯᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᒡᕌᒍᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᓄᐊᑦᑎᓯᒪᒻᒪᕆᒃᑐᓂᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑎᑦᑎᔪᑎᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑕᕐᕆᔭᓕᐅᕐᐸᒃᑐᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᑎᑦᑎᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᐹᐱ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑕᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᕿᒃᓱᐃᖃᑎᖃᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ. ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐹᐱ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᖅ ᐅᐊᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦᑎᐊᖅ, ᓈᓴᒐᒃᓴᐅᖏᒻᒪᕆᒃᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑕᐃᑯᓐᖓᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᓪᓚᒃᑐᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᐊᓄᑦ ᐃᓯᕈᒪᒧᑦ.

ᓈᓐᓯ ᒪᒃᐸ

ᖃᕆᐊᒥᓂ ᐃᓕᓴᐃᓕᓪᓗᒍ ᓈᓐᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᖏᓪᓗ ᐅᖃᕆᐅᕐᓴᑎᖃᑦᑕᕐᖢᓂᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᕆᐅᕐᓴᑎᓪᖢᓂᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓵᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓪᓗ ᐊᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑉᐸᒃᖢᓂᒋᑦ ᓈᓐᓯ ᐊᑦᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᑎᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓂᒃ. ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑐᑭᖃᓕᕐᑎᓪᖢᓂᒋᑦ. ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᐊᑦᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᓯᖏᓪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᖢᓂᐅᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓ ᐆᒪᑎᓪᖢᓂᐅᒃ. ᓈᓐᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓱᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖏᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓕᒫᕐᓂᖏᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᕐᓗ ᑐᑭᓯᑎᒋᐊᓱᖅᑕᖏᑦ.

ᖃᕆᐊᕐᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᔪᖅ ᓄᖅᑲᓱᐃᑦᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᕐᖢᓂᒋᑦ ᓇᓃᓕᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖃᓕᕐᒪᖔᑕ. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᒥᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᑎᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᖃᑎᒋᔭᒥᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᕙᒃᖢᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᐊᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑎᒋᑉᓗᓂᐅᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᑦᓯᐊᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.

ᓈᓐᓯ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕐᑐᖅ ᐆᒪᑎᓐᓇᓱᐊᕐᖢᓂᒋᑦ ᐅᑭᐅᒐᓴᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓈᓐᓯ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ. ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᑎᖃᑦᑕᕐᒥᔭᖏᑦ.

ᐊᑕᐃᓰᕐᖢᖓ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓂᒃ 7-ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓛᖑᖕᒪᑕ ᐱᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓗᒃᑖᑦᓯᐊᑦ ᑲᑎᖦᖢᑎᒃ ᓈᓐᓯᐅᑉ ᐃᑲᔪᓚᐅᕐᒪᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᓚᐅᕐᒪᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᐳᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕐᒥᖕᒪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓈᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᓈᓐᓯ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᖢᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᕙᒃᖢᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᐃᑑᒐᓗᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓄᑦ ᑕᐅᓄᖓ ᖃᓪᓗᓈᑉ ᓄᓇᖓᓃᑦᑐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ. ᓈᓐᓯ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓕᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓱᖢᓂ ᐊᔪᓐᖏᑕᒥᓂᒃᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓇᐃᖁᔨᓗᐊᕐᓂᑯᒧᑦ.