ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ

ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓗᒍ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ. ᐅᓇ ᓇᐃᖦᖢᓂ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎ ᐃᓄᒃᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ) ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᑎᑎᕋᐅᓯᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ 1976−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᙱᓐᓂᖏᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒐᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᐅᑯᐊ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᓪᓗᒋᓪᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᓕᕌᖓᑕ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖓᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ. ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᒻᒪᙱᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᑦ ᑕᐃᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒋᑦ. ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓈᓂᓕᖅᓱᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦᑕᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᖃᖃᑎᒌᓐᖏᑦᑐᓕᒫᓄᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᖃᖃᑎᒌᓐᖏᑦᑐᓄᓪᓗ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᔾᔨᕐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᓪᓗ ᑕᐃᒎᓯᖃᖃᑎᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᖁᔭᓕᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦ ᑕᕐᕋᖏᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓄᓪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᑕᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᓄᑦ.  ᑕᕐᕋᖓᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂᒃ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ https://www.taiguusiliuqtiit.ca. ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑕᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᔅᓯ ᓱᓗᒧᓂ ᐊᕙᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ, sawa1@gov.nu.ca.